หลักสูตรEnglish For General Communication (EGC)หลักสูตรEnglish For General Communication (EGC) มาตราฐานระดับCEFR เน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน Grammar Vocabulary Phonice 
Preparation เน้นการเรียนรู้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นพื้นฐาน ประโยคสั้นๆทั่วไป สามารถภาษาอังกฤษ เป็นประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้
Fundamental เน้นการเรียนหลักการพูด การเขียน การอ่าน เเละไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยเเละโต้ตอบบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารเเละเข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ คล่องเเคล่วมากยิ่งขึ้น 
Progress เน้นการเรียนคำศัพท์เเละเทคนิคการสร้างประโยคในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารได้ดี ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน เทียบเคียงเจ้าของภาษาNYC school สาขาขอนแก่น(ประเทศไทย)
โทร : 043055766
Line Official ID: @NYCSCHOOL

NYC School สาขาหนองคาย(ประเทศไทย)
โทร : 042414099
Line Official ID: @NYCSCHOOL
Website: https//nongkhai.nyc-school.com/

NYC School ສາຂາວຽງຈັນ
ໂທ +8562059590919
Line Official ID: @NYCSCHOOL
Website : http//Vientiane.nyc-school.com/

สอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สอนภาษาจีนในขอนแก่น, สอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, สอนภาษาสเปนในขอนแก่น, สอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สอนพูดภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สอนพูดภาษาจีนในขอนแก่น, สอนพูดภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สอนพูดภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, สอนพูดภาษาสเปนในขอนแก่น, สอนพูดภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สอนอ่านภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สอนอ่านภาษาจีนในขอนแก่น, สอนอ่านภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สอนอ่านภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, สอนอ่านภาษาสเปนในขอนแก่น, สอนอ่านภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สอนเขียนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สอนเขียนภาษาจีนในขอนแก่น, สอนเขียนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สอนเขียนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, สอนเขียนภาษาสเปนในขอนแก่น, สอนเขียนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, เรียนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, เรียนภาษาจีนในขอนแก่น, เรียนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, เรียนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, เรียนภาษาสเปนในขอนแก่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาอังกฤษในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาจีนในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาเกาหลีในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาสเปนในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาอังกฤษในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาจีนในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาเกาหลีในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาสเปนในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาจีนในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาสเปนในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาจีนในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาสเปนในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาจีนในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาสเปนในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สอน TOEIC ในขอนแก่น, สอน TOEFL ในขอนแก่น, สอน IELTS ในขอนแก่น, ติว TOEIC ในขอนแก่น, ติว TOEFL ในขอนแก่น, ติว IELTS ในขอนแก่น, สอบ TOEIC ในขอนแก่น, สอบ TOEFL ในขอนแก่น, สอบ IELTS ในขอนแก่น, เรียนTOEFL ในขอนแก่น, เรียนIELTS ในขอนแก่น,เรียนTOEIC ในขอนแก่น,#สอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #สอนภาษาจีนในขอนแก่น, #สอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #สอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #สอนภาษาสเปนในขอนแก่น, #สอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาจีนในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาสเปนในขอนแก่น, #สอนพูดภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาจีนในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาสเปนในขอนแก่น, #สอนอ่านภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #สอนเขียนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #สอนเขียนภาษาจีนในขอนแก่น, #สอนเขียนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #สอนเขียนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #สอนเขียนภาษาสเปนในขอนแก่น, #สอนเขียนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #เรียนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, #เรียนภาษาจีนในขอนแก่น, #เรียนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, #เรียนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, #เรียนภาษาสเปนในขอนแก่น, #เรียนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, #เรียนพูดภาษาอังกฤษในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาจีนในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาเกาหลีในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาสเปนในขอนแก่น, เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาอังกฤษในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาจีนในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาเกาหลีในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาสเปนในขอนแก่น, เรียนอ่านภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาจีนในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาสเปนในขอนแก่น, เรียนเขียนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาจีนในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาสเปนในขอนแก่น, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาอังกฤษในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาจีนในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาเกาหลีในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศสในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาสเปนในขอนแก่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในขอนแก่น, สอน TOEIC ในขอนแก่น, สอน TOEFL ในขอนแก่น, สอน IELTS ในขอนแก่น, ติว TOEIC ในขอนแก่น, ติว TOEFL ในขอนแก่น, ติว IELTS ในขอนแก่น, สอบ TOEIC ในขอนแก่น, สอบ TOEFL ในขอนแก่น, สอบ IELTS ในขอนแก่น, เรียนTOEFL ในขอนแก่น, เรียนIELTS ในขอนแก่น,เรียนTOEIC ในขอนแก่น,